Ponúkam služby v oblasti rozpočtovania pozemných stavieb na území Slovenska.

Vypracujem pre Vás rozpočty stavebných prác HSV a PSV na novostavby aj rekonštrukcie a opravy stavieb, okrem
profesií (ZTI, ÚK, VZT, ELI).

V oblasti oceňovania a rozpočtovania stavebných prác pôsobím 12 rokov, čo je pre Vás zárukou kvalitne vykonanej práce.


Softvér

Pre tvorbu rozpočtov používam softvér pre oceňovanie stavieb ODIS s pravidelnou aktualizáciou. Výstupná zostava
zo softvéru je exportovaná do formátu MS Excel.


Spracovanie rozpočtu

Špecifikom oceňovania stavieb je, že pri rozpočtovaní predmet ocenenia ešte neexistuje. Rozpočet stavby je teda predbežnou cenovou kalkuláciou.

Najpresnejším stanovením ceny stavby je položkovitý rozpočet s výkazom výmer, ktorého spracovanie je prácne
a časovo náročné. Pre jeho vyhotovenie je potrebné naštudovanie technickej správy, výkresovej dokumentácie
a súvisiacich podkladov.


Fakturovanie

Faktúry sú posielané e-mailom vo formáte PDF.
V prípade potreby podpísanej faktúry, Vám bude táto poslaná na požiadanie dodatočne.
Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

 

 

TEXT PROTI REKLAME