Ponuka

•  vypracovanie orientačného položkovitého rozpočtu
•  vypracovanie výkazu výmer (výpočet množstiev prác a materiálov v merných jednotkách)
•  vypracovanie slepého rozpočtu (bez jednotkových cien) pre súťaže a tendre
•  ocenenie výkazu výmer podľa aktuálneho cenníka stavebných prác a materiálov
•  posúdenie primeranosti ponukových cien dodávateľov stavby (porovnanie jednotkových cien rozpočtu s aktuálnym
   cenníkom)
•  kalkulácia cien v rozpočte s možnosťou použitia vlastných firemných cien
•  vypracovanie súpisu vykonaných prác a dodávok (slúži ako podklad ku faktúre)


Podklady

•  projektová dokumentácia
•  výkaz výmer (slepý rozpočet)
•  individuálne firemné ceny
•  vlastná obhliadka stavby so zameraním jestvujúceho stavu


Klienti

•  stavebné firmy
•  individuálni stavitelia - fyzické osoby
•  investori
•  projektanti a architekti
•  finančné inštitúcie
Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

 

 

TEXT PROTI REKLAME